سایت

فراخوان شرکت در مناقصه پیمانکاران واجد شرایط برای اجرای عملیات خاکی (رینگ رود)

|
اشتراک گذاری:

فراخوان شرکت در مناقصه پیمانکاران واجد شرایط برای اجرای عملیات خاکی (رینگ رود)

شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) در نظر دارد در مگا پروژه بین المللی شهرک توریستی سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)، از طریق مناقصه عمومی ، عملیات اجرایی به شرح ذیل را به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصهبرآورد تقریبی (ریال)مدت قراردادمبلغ تضمین(ریال)
عملیات خاکی رینگ رود۸.۶۲۲.۳۴۱.۵۳۹۶ماه۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  • درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ : از روز یکشنبه ﻣﻮرخ ۱۶/۰۴/۹۸ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری ساعت ۱۲ روز پنج شنبه ﻣﻮرخ ۲۰/۰۴/۹۸ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۳،۰۰۰،۰۰۰ رﯾﺎل ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن سرزمین ایرانیان.
  • ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات : آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری ساعت ۱۲ روز پنج شنبه ﻣﻮرخ ۲۷/۰۴/۹۸ ﺑﻪ واحد قراردادهای ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در آدرس : ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﺮک ﻏﺮب ، ﺑﻠﻮار دادﻣﺎن، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن، ﭘﻼک۷،  طبقه چهارم واحد قراردادها

سایر توضیحات :  

  • شرکت های متقاضی می بایست دارای رتبه متناسب در موضوع مناقصه با رعایت ظرفیت خالی (مجاز) ارجاع کار باشند .
  • آدرس محل کار کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران به ساوه، بعد از عوارضی دوم، شهرک سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)
  • هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت مورد قبول کارفرما به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال) به نام شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۰۹۵-۰۲۱ داخلی ۲۰۳ واحد قراردادهای شرکت تماس حاصل فرمایید.